کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی

Home/کابل های قدرت فشار ضعیف/کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی

کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی

این نوع کابل‌ها برای تأمین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت‌ها، تأسیسات داخل ساختمان، داخل آب و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.

توضیحات


استاندارد مرجع

ISIRI 3569 – 1 IEC 60502-1


کد کابل

ISIRI 3569 – ۱ NYY-O | NYY-J


جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس ۱ (مفتولی) ، کلاس ۲ (نیمه افشان) یا کلاس ۵ (افشان) مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084


توضیحات

مطابق استاندارد ملی ISIRI 3569-1 کابل‌های فشار ضعیف ممکن است دارای پوشش میانی اکسترود شده و یا نوار پیچ باشد. محصولاتی که در ساختار آن‌ها پوشش میانی بکار رفته است برای تحمل دمای کار کابل مناسب بوده و با مواد عایقی سازگاری دارد.


NYY-O    –    NYY-J    –    ۶۰۰/۱۰۰۰ (V)   

کد کالا

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C

(Ω/Km)

میانگین قطر نهایی

(mm)

ضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت پوشش میانی اکسترود شده

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع    نامی هادی‌ها

۱۲.۱ ۱۱.۲ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۲×۱.۵ re
۷.۴۱ ۱۲.۴ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۲×۲.۵ re
۴.۶۱ ۱۳.۷ ۱.۸ ۱ ۱ ۲×۴ re
۳.۰۸ ۱۴.۸ ۱.۸ ۱ ۱ ۲×۶ re
۱.۸۳ ۱۶.۷ ۱.۸ ۱ ۱ ۲×۱۰ re
۱.۸۳ ۱۷.۷ ۱.۸ ۱ ۱ ۲×۱۰
۱.۱۵ ۱۹.۴ ۱.۸ ۱ ۱ ۲×۱۶
۰.۷۲۷ ۲۳.۲ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۲×۲۵
۰.۵۲۴ ۲۵.۴ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۲×۳۵
۰.۳۸۷ ۲۸.۸ ۱.۸ ۱ ۱.۴ ۲×۵۰
۰.۲۶۸ ۳۱.۴ ۱.۹ ۱.۲ ۱.۴ ۲×۷۰
۰.۱۹۳ ۳۵.۸ ۲ ۱.۲ ۱.۶ ۲×۹۵
۰.۱۵۳ ۳۹.۶ ۲.۱ ۱.۴ ۱.۶ ۲×۱۲۰
۰.۱۲۴ ۴۳.۴ ۲.۲ ۱.۴ ۱.۸ ۲×۱۵۰
۰.۰۹۹۱ ۴۸.۲ ۲.۴ ۱.۴ ۲ ۲×۱۸۵

 

NYY-O    –    NYY-J    –    ۶۰۰/۱۰۰۰ (V)   

کد کالا

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C

(Ω/Km)

میانگین قطر نهایی

(mm)

ضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت پوشش میانی اکسترود شده

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع  نامی هادی‌ها

۱۲.۱ ۱۱.۶ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۳×۱.۵ re
۷.۴۱ ۱۲.۵ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۳×۲.۵ re
۴.۶۱ ۱۴.۴ ۱.۸ ۱ ۱ ۳×۴ re
۳.۰۸ ۱۵.۴ ۱.۸ ۱ ۱ ۳×۶ re
۱.۸۳ ۱۷.۲ ۱.۸ ۱ ۱ ۳×۱۰ re
۱.۸۳ ۱۸.۲ ۱.۸ ۱ ۱ ۳×۱۰
۱.۱۵ ۲۰.۸ ۱.۸ ۱ ۱ ۳×۱۶
۰.۷۲۷ ۲۳.۴ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۳×۲۵
۰.۵۲۴ ۲۶.۶ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۳×۳۵
۰.۳۸۷ ۲۷ ۱.۹ ۱.۲ ۱.۴ ۳×۵۰
۰.۲۶۸ ۲۸.۷ ۲ ۱.۲ ۱.۴ ۳×۷۰
۰.۱۹۳ ۳۳.۳ ۲.۱ ۱.۴ ۱.۶ ۳×۹۵
۰.۱۵۳ ۴۰ ۲.۲ ۱.۴ ۱.۶ ۳×۱۲۰
۰.۱۲۴ ۴۳.۴ ۲.۳ ۱.۴ ۱.۸ ۳×۱۵۰
۰.۰۹۹۱ ۵۰ ۲.۵ ۱.۶ ۲ ۳×۱۸۵

 

NYY-O    –    NYY-J    –    ۶۰۰/۱۰۰۰ (V)   

کد کالا

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C

(Ω/Km)

میانگین قطر نهایی

(mm)

ضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت پوشش میانی اکسترود شده

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع    نامی هادی‌ها

۰.۷۲۷-۱.۱۵ ۲۶ ۱.۸ ۱ ۱.۲-۱ ۳×۲۵/۱۶
۰.۵۲۴-۱.۱۵ ۲۸.۴ ۱.۸ ۱ ۱.۲-۱ ۳×۳۵/۱۶
۰.۳۸۷-۰.۷۲۷ ۲۸.۵ ۱.۹ ۱.۲ ۱.۴-۱.۲ ۳×۵۰/۲۵
۰.۲۶۸-۰.۵۲۴ ۳۱ ۲ ۱.۲ ۱.۴-۱.۲ ۳×۷۰/۳۵
۰.۱۹۳-۰.۳۸۷ ۳۵ ۲.۲ ۱.۴ ۱.۶-۱.۴ ۳×۹۵/۵۰
۰.۱۵۳-۰.۲۶۸ ۴۱ ۲.۳ ۱.۴ ۱.۶-۱.۴ ۳×۱۲۰/۷۰
۰.۱۲۴-۰.۲۶۸ ۴۴ ۲.۴ ۱.۴ ۱.۸-۱.۴ ۳×۱۵۰/۷۰
۰.۰۹۹۱-۰.۱۹۳ ۵۰.۲ ۲.۶ ۱.۶ ۲-۱.۶ ۳×۱۸۵/۹۵

 

NYY-O    –    NYY-J    –    ۶۰۰/۱۰۰۰ (V)   

 

کد کالا

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C

(Ω/Km)

میانگین قطر نهایی(mm) ضخامت نامی روکش(mm) ضخامت پوشش میانی اکسترود شده(mm) ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع    نامی هادی‌ها

۱۲.۱ ۱۲.۴ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۴×۱.۵ re
۷.۴۱ ۱۳.۸ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۴×۲.۵ re
۴.۶۱ ۱۵.۵ ۱.۸ ۱ ۱ ۴×۴ re
۳.۰۸ ۱۶.۷ ۱.۸ ۱ ۱ ۴×۶ re
۱.۸۳ ۱۸.۶ ۱.۸ ۱ ۱ ۴×۱۰ re
۱.۸۳ ۱۹.۸ ۱.۸ ۱ ۱ ۴×۱۰
۱.۱۵ ۲۳.۱ ۱.۸ ۱ ۱ ۴×۱۶
۰.۷۲۷ ۲۷.۷ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۴×۲۵
۰.۵۲۴ ۲۹ ۱.۸ ۱ ۱.۲ ۴×۳۵
۰.۳۸۷ ۲۹.۴ ۱.۹ ۱.۲ ۱.۴ ۴×۵۰
۰.۲۶۸ ۳۳.۶ ۲.۱ ۱.۲ ۱.۴ ۴×۷۰
۰.۱۹۳ ۳۸.۲ ۲.۲ ۱.۴ ۱.۶ ۴×۹۵
۰.۱۵۳ ۴۱.۵ ۲.۳ ۱.۴ ۱.۶ ۴×۱۲۰
۰.۱۲۴ ۴۵.۵ ۲.۵ ۱.۶ ۱.۸ ۴×۱۵۰
۰.۰۹۹۱ ۵۰.۸ ۲.۷ ۱.۶ ۲ ۴×۱۸۵

 

NYY-O    –    NYY-J    –    ۶۰۰/۱۰۰۰ (V)   

کد کالا

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C

(Ω/Km)

میانگین قطر نهایی

(mm)

ضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت پوشش میانی اکسترود شده

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع    نامی هادی‌ها

 

۱۲.۱ ۱۳.۲ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۵×۱.۵ re
۷.۴۱ ۱۴.۳ ۱.۸ ۱ ۰.۸ ۵×۲.۵ re
۴.۶۱ ۱۶.۷ ۱.۸ ۱ ۱ ۵×۴ re
۳.۰۸ ۱۸.۱ ۱.۸ ۱ ۱ ۵×۶ re
۱.۸۳ ۲۱ ۱.۸ ۱ ۱ ۵×۱۰ re
۱.۸۳ ۲۲ ۱.۸ ۱ ۱ ۵×۱۰
۱.۱۵ ۲۵.۲ ۱.۸ ۱ ۱ ۵×۱۶
۰.۷۲۷ ۲۸.۶ ۱.۸ ۱.۲ ۱.۲ ۵×۲۵
۰.۵۲۴ ۳۱.۵ ۱.۹ ۱.۲ ۱.۲ ۵×۳۵

 

اطلاعات بیشتر

محدوده دمایی

Cْ-30  تا Cْ+70

ولتاژ نامی

0.6/1 (KV)

ساختار لایه‌ها

CU / PVC/PP/PVC

جنس عایق

آمیزه PVC نوع A

رنگ‌بندی عایق

مطابق سفارش مشتری

جنس روکش

آمیزه  PVC نوع ST1

رنگ روکش

مشکی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Soft360.co - Easily Download Unlimited Version Of The Software