کابل های کنترل افشان شیلددار

Home/کابل های کنترل/کابل های کنترل افشان شیلددار

کابل های کنترل افشان شیلددار

کابل های کنترل افشان شیلددار برای استفاده در تابلو های فرمان ، در مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد مناسب می باشد. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد و سیستم های نقاله توصیه نمی شود.

توضیحات

استاندارد مرجع

ISIRI 607-7 | IEC 60227-7


کد کابل

ISIRI (607) 74 | H05VC4V – F | ۶۰۲۲۷ IEC 74 | NYSLCY | NYSLYCY


جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس ۵ (افشان) ، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084


رنگ‌بندی عایق

تا ۵ رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از ۵ رشته سیم با رشته های شماره دار


جنس روکش میانی

آمیزه PVC نوع ST5 (در صورت درخواست مشتری ، می توان بجای روکش میانی از یک لایه نوار پلی استر استفاده کرد)


توضیحات

آمیزه PVC بکار رفته در این نوع کابل ، مقاوم در برابر روغن نیست.

NYSLYCY    –    ۳۰۰/۵۰۰ (V)

  

حداکثر مقاومت هادی

در c ْ۲۰

Km)/)

میانگین قطر نهایی

(mm)

ضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت نامی هادی شیلد

(mm)

ضخامت نامی روکش میانی

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

تعداد و سطح مقطع    نامی هادی‌ها

 

حداکثر حداقل
۳۹ ۶.۶ ۵.۲ ۰.۷ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۲×۰.۵
۲۶ ۷.۲ ۵.۷ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۲×۰.۷۵
۱۹.۵ ۷.۵ ۵.۹ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۲×۱
۱۳.۳ ۸.۶ ۶.۸ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۷ ۲×۱.۵
۷.۹۸ ۱۰.۳ ۸.۲ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۸  ۲×۲.۵
۳۹ ۷ ۵.۵ ۰.۷ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۳×۰.۵
۲۶ ۷.۶ ۶ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۳×۰.۷۵
۱۹.۵ ۸ ۶.۳ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۳×۱
۱۳.۳ ۹.۴ ۷.۴ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۷ ۳×۱.۵
۷.۹۸ ۱۱.۲ ۹ ۱ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۸ ۳×۲.۵
۳۹ ۷.۲ ۶.۲ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۴×۰.۵
۲۶ ۸.۳ ۶.۶ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۴×۰.۷۵
۱۹.۵ ۸.۷ ۶.۹ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۴×۱
۱۳.۳ ۱۰.۲ ۸.۲ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۷ ۴×۱.۵
۷.۹۸ ۱۲.۵ ۱۰.۱ ۱.۱ ۰.۱۵ ۰.۸ ۰.۸ ۴×۲.۵
۳۹ ۸.۶ ۶.۸ ۰.۸ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۸ ۵×۰.۵
۲۶ ۹.۳ ۷.۴ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۵×۰.۷۵
۱۹.۵ ۹.۸ ۷.۸ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۵×۱
۱۳.۳ ۱۱.۶ ۹.۳ ۱.۱ ۰.۱۵ ۰.۸ ۰.۷ ۵×۱.۵
۷.۹۸ ۱۳.۷ ۱۱ ۱.۱ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۸ ۵×۲.۵
۳۹ ۹.۶ ۷.۶ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۶×۰.۵
۲۶ ۱۰.۱ ۸.۱ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۶×۰.۷۵
۱۹.۵ ۱۰.۸ ۸.۷ ۱ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۶×۱
۱۳.۳ ۱۲.۶ ۱۰.۲ ۱.۱ ۰.۱۵ ۰.۸ ۰.۷ ۶×۱.۵
۷.۹۸ ۱۵.۱ ۱۲.۲ ۱.۲ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۸ ۶×۲.۵
۳۹ ۱۰.۴ ۸.۳ ۰.۹ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۷×۰.۵
۲۶ ۱۱.۳ ۹ ۱ ۰.۱۵ ۰.۷ ۰.۶ ۷×۰.۷۵
۱۹.۵ ۱۱.۸ ۹.۵ ۱ ۰.۱۵ ۰.۸ ۰.۶ ۷×۱
۱۳.۳ ۱۴.۱ ۱۱.۳ ۱.۲ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۷ ۷×۱.۵
۷.۹۸ ۱۶.۸ ۱۳.۶ ۱.۳ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۸ ۷×۲.۵
۳۹ ۱۲.۹ ۱۰.۴ ۱.۱ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۲×۰.۵
۲۶ ۱۳.۷ ۱۱ ۱.۱ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۲×۰.۷۵
۱۹.۵ ۱۴.۶ ۱۱.۸ ۱.۲ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۲×۱
۱۳.۳ ۱۷ ۱۳.۸ ۱.۳ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۷ ۱۲×۱.۵
۷.۹۸ ۲۰.۶ ۱۶.۸ ۱.۵ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۸ ۱۲×۲.۵
۳۹ ۱۵.۳ ۱۲.۳ ۱.۲ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۸×۰.۵
۲۶ ۱۶.۴ ۱۳.۲ ۱.۳ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۸×۰.۷۵
۱۹.۵ ۱۷.۲ ۱۴ ۱.۳ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۸×۱
۱۳.۳ ۲۰.۳ ۱۶.۵ ۱.۵ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۷ ۱۸×۱.۵
۷.۹۸ ۲۴.۸ ۲۰.۲ ۱.۸ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۸ ۱۸×۲.۵
۳۹ ۱۸.۶ ۱۵.۱ ۱.۴ ۰.۲۰ ۰.۸ ۰.۶ ۲۷×۰.۵
۲۶ ۱۹.۹ ۱۶.۲ ۱.۵ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۶ ۲۷×۰.۷۵
۱۹.۵ ۲۱ ۱۷ ۱.۵ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۶ ۲۷×۱
۱۳.۳ ۲۴.۹ ۲۰.۳ ۱.۸ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۷ ۲۷×۱.۵
۷.۹۸ ۳۰.۲ ۲۴.۷ ۲.۱ ۰.۲۰ ۱ ۰.۸ ۲۷×۲.۵
۳۹ ۲۰.۹ ۱۷ ۱.۵ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۶ ۳۶×۰.۵
۲۶ ۲۲.۴ ۱۸.۲ ۱.۶ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۶ ۳۶×۰.۷۵
۱۹.۵ ۲۳.۸ ۱۹.۴ ۱.۷ ۰.۲۰ ۰.۹ ۰.۶ ۳۶×۱
۱۳.۳ ۲۸.۲ ۲۳ ۲ ۰.۲۰ ۱ ۰.۷ ۳۶×۱.۵
۷.۹۸ ۳۴.۲ ۲۸ ۲.۳ ۰.۲۲ ۱.۱ ۰.۸ ۳۶×۲.۵

اطلاعات بیشتر

محدوده دمایی

Cْ+5  تا Cْ+40

ولتاژ نامی

300/500 (V)

ساختار لایه ها

CU / PVC/CuB/PVC

جنس بافت

مس ساده

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

جنس روکش

آمیزه  PVC نوع ST5

رنگ روکش

طوسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل های کنترل افشان شیلددار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Soft360.co - Easily Download Unlimited Version Of The Software